Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 340

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego

Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo - skany.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23.09.2018 r. , skany dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Antonowicz.
 • E-mail: sp340@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 225466120

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
 • Adres: ul. Lokajskiego 3
  02-793 Warszawa
 • E-mail: sp340@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 225466120

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawwie mieści się w dwóch budynkach.

Budynek A ul. Lokajskiego 3 (wejście od ulicy Przy Bażantarni).

Budynek B ul. Lokajskiego 3 (wejście od ulicy Belgradzkiej).

1. Budynki dostosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych, posiadają windy. W budynku B prowadzi platforma dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

2. Przy budynkach znajdują się miejsca parkingowe i miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

3. Na terenie placówki nie ma mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

4. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem po wcześnijszym telefonicznym umówieniu spotkania

Skip to content