Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 340

Ocenianie kształtujące jest OK

  • przez

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynamy w naszej szkole, w klasach trzecich
i czwartych ocenianie kształtujące jako całościową koncepcję pracy szkoły. Jest to program zaplanowany na kolejne dwa lata szkolne, dlatego też będzie on wprowadzany stopniowo.

W ocenianiu kształtującym popularnie zwanym OK, ważny jest proces zdobywania wiedzy przez ucznia. Ocenę zaś rozumie się jako informację zwrotną pomagającą się uczyć. OK to pozyskiwanie przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się po to, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą się uczyć.

Ocenianie kształtujące oparte jest na 5 głównych strategiach:

  1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
  2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy
    i jak uczniowie się uczą. 
  3. Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.
  4. Tworzenie uczniom przestrzeni do tego, by korzystali ze swojej wiedzy i umiejętności.
  5. Wspieranie uczniów w stawaniu się autorami własnego procesu uczenia się.

W  I półroczu roku szkolnego 2023/2024 nauczyciele  skupią się na strategii
nr 1: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. Wezmą również pod uwagę elementy strategii nr 2: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą. W II półroczu rozpoczniemy strategię nr 3: Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.
W następnych latach szkolnych sukcesywnie będziemy wprowadzać elementy strategii
nr 4 i 5.

Stosowanie oceniania kształtującego jest zgodne z przepisami prawa oświatowego
i rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zasadność stosowania elementów oceniania kształtującego (m.in. cele i kryteria sukcesu, informacja zwrotna) podkreślają
w szczególności zapisy dotyczące oceniania bieżącego i klasyfikacyjnego.

Celem oceniania kształtującego jest nauczenie każdego ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się, rozwój umiejętności samooceny i wykorzystywania wiedzy oraz doświadczeń pozaszkolnych. Liczymy, że wprowadzane przez nas innowacje zachęcą uczniów do zdobywania wiadomości, zadawania pytań, do samodzielności, nauczą refleksji, rozbudzą zainteresowanie światem.

Informacje przygotowała p. Wioletta Korzeniowska
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Skip to content